Rządowy projekt ustawy o OSP skierowany do Sejmu

W informacji na stronie Sejmu (przejdź) podano, że w dniu 16 listopada 2021 r. projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych został skierowany do I czytania w komisjach - do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

002

Jest to projekt niekonsultowany, różny od przedstawianych dotychczas, który z jednej strony powiela wiele dotychczasowych rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a z drugiej wprowadza rozwiązania, które ograniczają samodzielność ochotniczych straży pożarnych poddając je pod kontrolę Państwowej Straży Pożarnej. Od samego początku ten temat wzbudza wiele kontrowersji i wzbudza niepokój w szeregach strażaków OSP. Pierwotny projekt poznaliśmy pod koniec kwietnia. Projekt powstał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale od samego początku bardzo ważną rolę odgrywała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Projekt konsultowano w maju i czerwcu, ale formalnie pojawił się na rządowej ścieżce legislacyjnej dopiero z początkiem lipca.

Projekt ustawy: pobierz (pdf)

Poniżej przedstawiamy Uchwałę Zarządu Główny ZOSP RP, który na na swym posiedzeniu przyjął stanowisko ws. rządowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych skierowanego do Sejmu w dniu 9 listopada.


Uchwała Nr  59/XVII/ 2021
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 listopada 2021 roku

w sprawie:     zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych 

Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 i 9 statutu Związku OSP RP w zw. z art. 21a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 14 kwietnia 2021r. (Dz. U. z 2021 r poz. 869)Zarząd Główny Związku OSP RP postanawia:

§ 1

 Negatywnie ocenić niekonsultowany Rządowy projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych wniesiony do Sejmu 9 listopada 2021 r. (EW-020-718/21), który z jednej strony powiela wiele dotychczasowych rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a z drugiej wprowadza rozwiązania, które ograniczają samodzielność ochotniczych straży pożarnych, poddaje je pod kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza uprawnienia strażaków ochotników w zakresie: ochrony prawnej, prawa do ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu, prawa do świadczeń odszkodowawczych i rekompensaty pieniężnej za utratę zdrowia.

 § 2

  1. Przyjąć z zadowoleniem zmianę dotychczasowego stanowiska Rządu w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartą w projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Otwiera to możliwość uchwalenia kompromisowych regulacji opartych o zgłoszony w 2017 r. obywatelski projekt poparty ponad 200 tys. podpisów oraz uchwalony przez Senat RP projekt ustawy w 2020 r. wobec, których dotychczas Rada Ministrów wyrażała negatywne stanowisko.
  2. Opowiedzieć się za przyjęciem rozwiązań opartych o zgłoszony w 2017 r. obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nosi nr 34), który przewiduje minimalny okres udziału w działaniach ratowniczych na 10 lat i dodatek w wyższej wysokości niż projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (20 zł za każdy udokumentowany rok).

§ 3

Podtrzymać dotychczasowe stanowisko Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, że dla osiągnięcia założonego celu w postaci zwiększenia efektywności działania ochotniczych straży pożarnych najlepszym rozwiązaniem byłaby stosowna nowelizacja ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Odrębnej regulacji wymaga tylko kwestia dodatków do emerytur dla strażaków OSP.

§ 4

Szczegółowe uwagi do projektu ustawy zawiera uzasadnienie niniejszej uchwały.

§ 5

Zarząd Główny zobowiązuje Prezydium ZG oraz Prezesa ZG do jak najszersze-go rozpropagowania stanowiska Związku oraz prezentowania go wobec władz państwowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
Waldemar Pawlak

Oryginał Uchwały
Uzasadnienie do uchwały
Ocena prawna projektu ustawy


Wywiad udzielony przez Waldemara Pawlaka dla dziennika Fakt (8 listopada 2021r.)

– Rząd chce całkowicie upaństwowić Ochotniczą Straż Pożarną – alarmuje w rozmowie z Faktem Waldemar Pawlak (62 l.). Były premier, a obecnie szef związków Ochotniczej Straży Pożarnej RP, jest zaniepokojony treścią rządowego projektu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który ma wkrótce trafić do Sejmu. Twierdzi, że jego niektóre zapisy są bardzo niekorzystne dla ochotników i mogą spowodować na ograniczenie liczby interwencji z ich udziałem. Z opinią Pawlaka nie zgadza się Waldemar Andzel z PiS. 

– Kończy się epoka ochotniczych, a zaczyna się epoka przymusowych straży pożarnych. Wygląda na to, że działanie OSP będzie możliwe tylko na rozkaz państwa, a działanie ochotnicze będzie działaniem pozaprawnym. Rząd chce przywrócić rozwiązania z 1950 roku – mówi Faktowi Waldemar Pawlak, szef Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Były premier i lider PSL w rozmowie z Faktem twierdzi, że nowe przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie zostały dotąd przedyskutowane ich z samymi zainteresowanymi, czyli strażakami ochotnikami. – Nowe przepisy wprowadzają sporo zamieszania i zdenerwowania w środowisku strażackim. Dotychczas było kilka wersji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Ostatnia nie była z nami konsultowana. Zawiera ona rozwiązania, według których strażacy uczestniczący w akcji muszą zostać najpierw zadysponowani przez Państwową Straż Pożarną, żeby móc otrzymać ekwiwalent, ochronę przed wypadkami i ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Ochotnicy nie będą mieli żadnej ochrony, jeżeli będą działali bez dyspozycji PSP – tłumaczy Waldemar Pawlak.

– Formuła, którą zaproponował rząd, jest bardzo niebezpieczna. Do tej pory strażak ochotnik miał prawo do ekwiwalentu (który wynosi max. 1/175 średniej krajowej czyli ok. 30 zł – przyp. red.) jeżeli uczestniczył nie tylko w akcjach ratowniczych, ale także w działaniach prewencyjnych i szkoleniowych. W nowych przepisach wypłata ekwiwalentu została ograniczona do tylko tych działań, które zleci państwo – dodaje Waldemar Pawlak w rozmowie z Faktem. 

Liczba interwencji z udziałem strażaków ochotników spadnie o jedną czwartą?

Były premier ostrzega, że rozwiązanie, które chce wprowadzić rząd, spowoduje, że ochotnicy nie będą wyjeżdżali na akcje, jeżeli PSP nie wyda dyspozycji. Oznacza to, że może zabraknąć rąk do pracy w usuwaniu skutków powodzi, pożarów i klęsk żywiołowych. 

Waldemar Pawlak zwraca uwagę, że po zmianach przepisów liczba wyjazdów ochotników na interwencje może spaść nawet o jedną czwartą. Na dowód tego przytacza statystyki z 2019 roku, kiedy ponad 100 tys. interwencji odbyło się bez państwowej dyspozycji. – Oznacza to, że jeżeli przepisy, które proponuje rząd wejdą w życie, 100 tys. wypadków będzie bez ratowników – tłumaczy Waldemar Pawlak.

Waldemar Andzel (PiS) odpowiada Waldemarowi Pawlakowi: to jest szukanie dziury w całym

Z byłym premierem nie zgadza się Waldemar Andzel (50 l.), wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu strażaków z PiS. – Straż pożarna stale się rozwija i dostaje od rządu znaczące środki finansowe. Nie wiem w czym jest problem, to jest szukanie dziury w całym. Ochotnicza straż pożarna i tak do tej pory ściśle współpracowała z PSP i ekwiwalenty za wyjazdy na akcje zlecone przez PSP nadal będą wypłacane – podkreśla Andzel i dodaje, że rząd wprowadza inne korzystne dla OSP rozwiązania. 

– Na przykład ochotnicy, którzy przez 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn) brali udział w działaniach ratowniczych, będą otrzymywali 200 złotych dodatku do emerytury – zwraca uwagę poseł PiS w rozmowie z Faktem.

(Źródło: Fakt.pl)