Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W tym roku zakończyła się 5-letnia kadencja naszego Zarządu. Walne Zebranie zaaprobowało jego działalność i jednogłośnie udzieliło absolutorium oraz wybrało nowy Zarząd naszej jednostki.

013

Nieco później niż zwykle (obostrzenia związane z Covid) bo dopiero w dniu 16 lipca 2021 roku w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w którym uczestniczyło 33 z 50 członków co stanowiło 66% stanu osobowego. Przewodniczącym zebrania został dh Jerzy Sztupecki, protokolantem - dh. Magdalena Sztupecka. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes - dh Stanisław Wiśniewski, sprawozdania finansowego dokonał Skarbnik - dh Piotr Mordzak, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wygłosił Przewodniczący tejże komisji - dh Marek Przybylski.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Hilary Januszczyk - Prezes ZGP ZOSP RP w Płocku, Sławomir Wawrzyński - Wójt Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska - Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Jak Kołodziejski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Płocku, Marcin Łukasik - Prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej oraz Marek Żakowski - Komendant Gminny OSP w Starej Białej.

W skład nowego Zarządu weszli:
1. Stanisław Wiśniewski (Prezes),
2. Jacek Kapuściński (Wiceprezes-Naczelnik),
3. Dariusz Waszkiewicz (Z-ca Naczelnika),
4. Magadalena Sztupecka (Skarbnik),
5. Jarosław Gozdanek (Gospodarz),
6. Iwona Szelągowska (Sekretarz),
7. Jerzy Sztupecki (Kronikarz),
8. Bogusław Szelągowski,
9. Radosław Wiśniewski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali powołani:
1. Marek Przybylski (Przewodniczący),
2. Piotr Mordzak (Sekretarz),
3. Hubert Różański.

Przedstawicielami na Zjazd Gminny wybrano:
1. Stanisław Wiśniewski,
2. Jacek Kapuściński,
3. Jarosław Gozdanek,
4. Dariusz Waszkiewicz,
5. Jerzy Sztupecki.

Przedstawicielami do Zarządu Gminnego zostali:
1. Stanisław Wiśniewski,
2. Jacek Kapuściński.