Udostępniono możliwość podpisywania sprawozdania finansowego profilem zaufanym

Udostępniono możliwość podpisywania sprawozdania finansowego profilem zaufanym

001

Jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (np. OSP wpisana wyłącznie do rejestru stowarzyszeń KRS) ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wyłącznie w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że sprawozdanie musi być sporządzone w formie jednego pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego (np.: format word), pliku graficznego (np. jpg, pdf). Do tej pory takie sprawozdanie musiało być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu.

Powyższe stanowisko sprawiało, że wszyscy członkowie zarządu OSP zobowiązani byli do uzyskania możliwości składania podpisów elektronicznych, co w istotny sposób mogło obciążyć finansowo OSP, bądź jej członków.
Ministerstwo Finansów wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji opracowało narzędzie umożliwiające podpisanie sprawozdania finansowego przez członków zarządów bezpłatnym podpisem elektronicznym - profilem zaufanym (e-puap).
Uwaga:
Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z rozporządzeniem do ustawy o rachunkowości (czyli składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia i informacji dodatkowej - zgodnych z wzorem Ministerstwa Finansów) nie dotyczy tych organizacji, które skutecznie zawiadomiły w styczniu 2018 r.lub 2017 r.naczelnika urzędu skarbowego o przejściu na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK). Składają one jedynie CIT - 8 do Urzędu Skarbowego.