Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP - ogłoszono nabór dla woj. mazowieckiego

9 lipca 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa mazowieckiego. Maksymalna pula środków do wykorzystania dla woj. mazowieckiego wynosi 11.400.000,- zł.

001Środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości są skierowane do samorządów gminnych i miast na prawach powiatu. W ramach tych środków przy wymaganym, 1 procentowym udziale własnym samorządy mogą zakupić dla ochotniczych straży pożarnych wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do ratowania życia i mienia ludzkiego. Wnioski należy wypełniać za pośrednictwem aplikacji www.witkac.pl, wybierając z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakładce https://witkac.pl.
Wypełniając wniosek samorządy mogą zakupić dla ochotniczych straży pożarnych wyposażenie i urządzenia ratownictwa wymienione w wykazie sprzętu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. W ramach wniosku, należy dokładnie wypełnić kosztorys, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez poszczególne ochotnicze straże pożarne z terenu realizacji zadania.

Wnioskodawca (gmina lub miasto na prawach powiatu) składa jeden wniosek obejmujący potrzeby wszystkich OSP z terenu realizacji zadania. Wniosek złożony w www.witkac.pl oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Wnioski o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

Termin składania wniosków:

  • w systemie www.witkac.pl od 9 lipca 2018 r., od godziny 1200 do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 1800;

  • następnie wygenerowany i wydrukowany z systemu www.witkac.pl, podpisany (wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2018 roku, przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 1530).

Wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy niezwłocznie dostaczyć na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Funduszu Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-567 Warszawa

z dopiskiem

"Wniosek do: XIII nabór wniosków w Programie I Priorytecie IIIB
z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018
DFS-II-7211-9/18, województwo mazowieckie
NIE OTWIERAĆ"

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:

  1. Umocowanie osób reprezentujących podmiot (również umocowanie skarbnika)
  2. Potwierdzenie posiadania odrębnego rachunku bankowego na potrzeby realizacji zadania
  3. Opinia Powiatwego Komendanta PSP w zakresie zasadności zakupów wskazywanych w kosztorysie dla poszczególnych ochotniczych straży Pożarnych z terenu realizacji zadania
  4. Dokumenty stanowiące umocowanie osób reprezntujących podmiot powinny być opatrzone poświadczeniem "Za zgodność z oryginałem, dokonanym przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego wniosek wg następującego sposobu:

- sformułowanie "za zgodność z oryginałem", wraz z czytelnym podpisem i datą lub informacja "za zgodność z oryginałem wraz z parafką i pieczęćią imienną oraz datą na każdej stronie dokumentu.

Szczegóły naboru oraz instrukcja ich składania są dostępne do pobrania na stronie:
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/wsparcie-dla-osp/news,11314,nabor-wnioskow-na-dotacje-z-funduszu.html